Mjesec borbe protiv ovisnosti koji se svake godine obilježava u našoj školi ima za cilj promovisatii zdrave stilove života kao jedan od učinkovitih načina rizičnih ponašanja i svih oblika ovisnosti kod djece i mladih. Na taj način dajemo važnu poruku da se zdravi stilovi života usvajaju od najranije dobi  i najbolja su prevencija za razvoj i pojavu svih oblika ovisnosti.Aktivnosti koje su sprovedene su predavanje i članak o ovoj temi koju su pripremili učenici Novinarske sekcije te radionica na temu“ Recimo zajedno NE ovisnosti“ koju je realizovala nastavnica Sena Musić.

Upotreba psihoaktivnih supstanci od strane adolescenata jedan je od ozbiljnijih problema savremenog društva. Korišćenje psihoaktivnih supstanci nosi sa sobom brojne rizike i probleme.

Najčešće su ispitivani pojedinačni, psihološki faktori, interpersonalni činioci, uticaj društva i njegovih dijelova, razni socijalni činioci i biološki faktori. Utvrđno je da traženje senzacija, društveno suočavanje, direktna agresivnost, loše školsko postignuće i niži nivo roditeljskog staranja utiču na nezakonitu upotrebu droga i konzumiranje alkohola.

Zloupotreba psihoaktivnih supstanci od strane adolescenata jedan je od ozbiljnijih problema savremenog društva. Osim što ugrožava živote mladih pojedinaca, upotreba psihoaktivnih supstanci među adolescentnom populacijom utiče na čitavo društvo i prijeti da izazove trajnu nestabilnost društva. Korišćenje psihoaktivnih supstanci nosi sa sobom brojne rizike i probleme. Pored toga što negativno djeluje na zdravlje adolescenata, povlači za sobom brojna rizična ponašanja i izloženost opasnosti. Zbog takvog stanja, stvara se potreba da se reaguje i pristupi kreiranju programa prevencije. Brojna istraživanja nastoje da ispitaju aspekte upotrebe PAS u adolescenciji i dođu do rezultata koji će pomoći u suzbijanju ovog značajnog problema. Najčešće su ispitivani pojedinačni, psihološki faktori, interpersonalni činioci, uticaj društva i njegovih delova, razni socijalni činioci i biološki faktori. Utvrđno je da traženje senzacija, društveno   suočavanje, direktna agresivnost, loše školsko postignuće i niži nivo roditeljskog staranja utiču na nezakonitu upotrebu droga i konzumiranje alkohola. Potrebno je ispitati i sve posledice do kojih dovodi upotreba psihoaktivnih supstanci i do kojih razmera efekti upotrebe supstanci tačno dosežu, bilo da se radi o efektima koji utiču na psiho-fzičko zdravlje pojedinca, njegovo ponašanje, odnose sa drugima ili socijalno funkcionisanje. Upotreba PAS među adolescentnom populacijom predstavlja globalni problem i tiče se adolescenata širom sveta, bez obzira na razvijenost određenog društva, njegove karakteristike, kulturu, ekonomske faktore, školski sistem i druge aspekte.

NOVINARSKA SEKCIJA viših razreda