Školski odbor obavlja slijedeće poslove:
• Utvrđuje potrebu za prijemom zaposlenika u radni odnos
• Odlučuje o prestanku prava nastavnika, stručnih saradnika i saradnika na dalji odgojno – obrazovni rad
• Odlučuje o prigovorima zaposlenika na odluke direktora o pravima i obavezama iz radnog odnosa
• Razmatra izvještaj direktora o upisu učenika u I razred osnovne škole
• Donosi finansijski plan i usvaja godišnji obračun
• Razmatra ostvarivanje godišnjeg programa rada i realizaciju nastavnog plana i programa
• Usvaja izvještaje o finansijskom poslovanju
• Usmjerava, kontroliše i ocjenjuje rad direktora
• Odlučuje o prigovoru roditelja učenika na rad nastavnika, stručnih saradnika i saradnika
• Odlučuje na prijedlog Nastavničkog vijeća i direktora o prigovorima nastavnika i stručnih saradnika izjavljenim na ocjenu o radu
• Razmatra prijedloge i preporuke Nastavničkog vijeća
• Donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji i druge opšte akte škole
• Odgovara osnivaču za rezultate rada škole
• Podnosi osnivaču najmanje jednom godišnje izvještaj o poslovanju
Vrši i druge poslove utvrđene Pravilima osnovne škole.

Članovi  Školskog odbora:

Edita Mustafić

Predsjednik

Sabina Zulić

Član 

Nihada Ramić

Član