Vijeće roditelja je tijelo u kojem sudjeluju roditelji učenika škole. Ustrojava se na početku školske godine, kada roditelji učenika svakog razrednog odjela biraju između sebe svog predstavnika. Vijeće roditelja bira između sebe predsjednika i zamjenika predsjednika.  Također, Vijeće roditelja predlaže svog člana u Školski odbor.


          Vijeće roditelja osniva se u svakoj školi, prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a u cilju ostvarivanja zadataka školstva i povezivanja škole s društvenom sredinom.           

Vijeće roditelja sarađuje s tijelima škole, sarađuje s Vijećem učenika, surađuje s drugim institucijama izvan škole u pitanjima odgoja i obrazovanja, odnosno zaštite zdravlja učenika. Način rada i djelovanje Vijeća roditelja uređuje se Statutom škole.

          Neki od zadataka Vijeća roditelja su: raspravljanje o pitanjima značajnim za život i rad škole; davanje mišljenja i prijedloga u vezi s prijedlogom školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada škole; u vezi s radnim vremenom  škole; u vezi s organizacijom izleta, ekskurzija, sportskih takmičenja, i kulturnih manifestacija; u vezi s vladanjem i ponašanjem učenika u školi i izvan nje; u vezi s pritužbom na obrazovni rad; u vezi s unapređenjem obrazovnog rada, uspjehom učenika u obrazovnom radu, izvanškolskim i izvannastavnim aktivnostima.

          Cilj vijeća roditelja je da unaprijedi obrazovanje kroz uključenje roditelja kao partnera škole, te veći i aktivniji angažman učenika i nastavnika. Vijeće je tijelo koje inicira i sudjeluje u promjeni škola uključujući roditelje koji učestvuju u odlukama koje vode ka poboljšanju naših škola. Ovom novom idejom, vijeća poboljšavaju sistem obrazovanja u BiH, što sve zajedno doprinosi pozitivnim promjenama u državi. 
Dužnosti, sastav, način biranja vijeća roditelja definiran je ZAKONOM O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBRAZOVANJU U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA TUZLANSKOG KANTONA.


Evo najvažnijeg:


Škola je obavezna pomoći roditeljima da osnuju vijeće roditelja čije članove biraju roditelji učenika.
Pravilima škole se utvrđuje procedura i način organiziranja i rad vijeća roditelja.
Dužnosti vijeća roditelja:
a) promoviranje interesa škole u sredini gdje se nalazi;
b) predstavljanje stavova roditelja školskom odboru;
c) podsticanje angažmana roditelja u radu škole;
d) informisanje školskoga odbora o svojim stavovima kada ocijeni da je to potrebno ili po zahtjevu školskog odbora o svakom pitanju koje se odnosi na rad i upravljanje školom;
e) učestvovanje u izradi i realizaciji odgovarajućih projekata kojima se podstiče i unapređuje obrazovni rad u školi
f) kandidovanje i biranje predstavnika roditelja u školski odbor.