Konstituisanje Vijeća učenika: 
 

Vijeće učenika čini po jedan učenik iz svakog odjeljenja škole. Na prvoj sjednici se usvaja Poslovnik o radu Vijeća učenika. Poslovnikom je predviđen izbor predsjednika vijeća učenika, zamjenika i sekretara. Predsjednik se bira većinom glasova članova Vijeća. Vijeće bira zamjenika i sekretara na isti način kao i predsjednika. Vijeće formira i druga tijela i timove po potrebi što se realizuje u toku školske godine. Mandat članova Vijeća traje sve dok je izabrani učenik u Vijeće redovan učenik i redovno dolazi na sastanke. Tri neopravdana odsustva zahtijevaju zamjenu člana Vijeća učenika.
Za ovu školsku godinu na konstituirajućoj sjednici za predsjednicu Vijeća učenika izabrana je Samra Baručić, zamjenica predsjednice je Emina Bukvar, a sekretar Vijeća Irma Borogovac.

 

 

IZVOD IZ ZAKONA O OSNOVNOM ODGOJU I OBRAZOVANJU

Zajednica učenika i vijeće učenika:
– promovišu interese škole u zajednici na čijoj teritoriji se škola nalazi,
– predstavljaju stavove učenika školskom odboru,
– podstiču angažman učenika u radu škole i
– informiše školski odbor o svojim stavovima kad ocijene da je to potrebno.

 

IZVOD IZ PRAVILA ŠKOLE

Član 93.
(Obaveze Vijeća učenika)

Vijeće učenika, po potrebi donosi svoja Pravila, bira predsjednika, članove komisija i radnih tjela, radi na izvršavanju poslova utvrđenih planom rada, razmatra stanje i probleme rada i života učenika u školi, odlučuje o raspodjeli sredstava učeničkog fonda, pruža materijalnu pomoć nadarenim učenicima, predlaže nagrađivanje i pohvaljivanje učenika škole, razmatra izvještaj o radu zajednice učenika i podnosi svoj izvještaj o radu organima škole, rješava i druga pitanja koja su joj zakonom i drugim aktima data u nadležnost.